Vaativa kuntoutus

Toteutamme laitos- ja avomuotoista lääkinnällistä kuntoutusta. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollon yksikössä laadittuun kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutuksella tuetaan kuntoutujan mahdollisuuksia selviytyä erilaisista arkielämän toiminnoista ja turvataan toiminta- ja työkykyä.

Palveluvalikoimaamme kuuluu Kelan kuntoutus, Sairaanhoitopiirien kuntoutus, Vakuutusyhtiöiden kuntoutus ja Terapiapalvelut.

Kelan kuntoutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutusjaksolle voi hakea alle 65-vuotias neurologista sairautta sairastava henkilö, jonka sairauteen tai vammaan liittyvät rajoitteet aiheuttavat hänelle huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. Omainen voi osallistua kuntoutusjakson alku- ja/tai päätösvaiheeseen enintään 5 vuorokautta kuntoutussuunnitelman tai kuntoutuspäätöksen edellyttämällä tavalla.

Rokuan Kuntoutus toteuttaa Kelan palveluntuottajana moniammatillista yksilökuntoutusta seuraavilla palvelulinjoilla:
 • neurologinen linja
 • yleislinja
 • tules-reumalinja

Miten hakeudutaan?

Kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU 104. Liitteeksi tarvitaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma. Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon.

Siirry kuntoutushakemukseen

Sairaanhoitopiirien kuntoutus

Toteutamme lääkinnällistä vaativaa laitoskuntoutusta ja avofysioterapia ja -toimintaterapiapalveluita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaan maksusitoumuksilla.

Vakuutusyhtiöiden kuntoutus

Avo- ja laitoskuntoutuksen tarpeen arviointi tapahtuu hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon yksikössä eli käytännössä siinä yksikössä, jossa  hoitovastuu on. Hoitovastuussa olevan yksikön tehtävänä on kartoittaa kuntoutuksen tarve ja laatia sen pohjalta kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma toimii maksusitoumuspyyntönä vakuutusyhtiöön, joka laatii kuntoutussuunnitelman pohjalta kuntoutusta varten tarvittavat maksusitoumukset.

Jotta kuntoutukseen ei tule katkoksia, uusi kuntoutussuunnitelma tulee toimittaa vakuutusyhtiöön hyvissä ajoin (vähintään 2 kk) ennen kuin edellinen suunnitelma päättyy.

Julkisen terveydenhuollon kuntoutussuunnitelman sisältö

 • kuvaus korvattavan vamman ja mahdollisten muiden sairauksien tai vammojen aiheuttamista toimintarajoitteista.
 • toimintarajoitteista (vahingosta johtuvat ja muut eriteltyinä) aiheutuvat ongelmat ja haitat päivittäisissä toiminnoissa, opiskelussa tai työssä.
 • kuntoutuksen tavoitteet.
 • kuntoutujan tarvitsemat kuntoutuspalvelut (myös sopeutumisvalmennus), niiden ajoitus, kesto, jaksotus, tiheys ja toteuttajat perusteluineen.
 • aiempi kuntoutus ja sen tulokset.
 • seurantakäytännöistä sopiminen.
 • milloin kuntoutussuunnitelmaa seuraavan kerran tarkistetaan ja
 • yhteyshenkilöt, joihin voi tarvittaessa olla yhteydessä.

Terapia- ja lääkäripalvelut

Toteutamme fysio- ja toimintaterapiapalveluita aikuisille, lapsille ja nuorille lääkärin lähetteellä tai ilman. Terapiajaksolle osallistuvat voivat käyttää terapiajakson aikana uima-allas- ja kuntosalipalveluita veloituksetta. Meiltä voit tilata ajan kuntoutuslääkärille kuntoutustarpeen arviointia varten. 

Lisätietoja

Laita sähköpostia [email protected]

Katso yhteystiedot

Kuntoutusympäristö

Monipuolinen luontoympäristö ja esteettömät tilat

Lue lisää